T.C.
GÜLAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI
GÜLAĞAÇ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
GÜLAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI  HÜKÜMET KONAĞI ENGELLİ ASANSÖRÜ YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
1 – İdarenin
a) Adı : GÜLAĞAÇ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
b)Adresi:Meydan Mah. Menderes Bulvarı Hükümet Konağı kat:3 Gülağaç/AKSARAY 
c)Telefon ve faks numarası : 0 382 431 2993
d) Elektronik posta adresi (varsa) : tymen-68otmail.com
2 - İhale konusu yapım işinin
a)Adı:  Gülağaç Hükümet Konağı Engelli Asansörü  yapım işi
 b)Niteliği türü, Yeri ve miktarı :İhalenin türü, niteliği ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içerisinde yer alan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin yapılmasına müteakip yer teslimi yapılarak,  en geç beş(5) gün içinde işe başlanacaktır.
d)İşin süresi : Yer ,tesliminden itibaren  90 takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gülağaç Kaymakamlık Makamı (Makam Odası)-   Gülağaç/AKSARAY
b) Tarihi ve saati : 26.04.2019-10:00 
c) İhale Dosyası ve Dokümanının Görüleceği ve satın alınacağı Yer ve Bedeli: Gülağaç Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosu Hükümet Konağı Kat:3, Dosya bedeli 100,00 TL olup Birliğin Gülağaç T.C. Ziraat Bankasındaki TR910001001739075315005001 nolu hesabına yatırılarak dekontunun ibraz edilmesi halinde ihale dosyası verilecektir.İhale dosyası ve dökümanını almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
d)İşin Yapılacağı yerin görülmesi: İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek incelemek taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır.Tekliflerin değerlendirilmesinde isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini ona göre hazırladığı kabul edilir.
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) İsteklinin teklif ettiği bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceği oranda geçici teminat
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesi ve İdari şartnamenin 8 ve 9. maddelerinde sayılan hususlarda olmadığına dair tahhütname
d )  İş Ortaklığı Olması Halinde, ortaklardan kendi aralarında yaptıkları iş ortaklığı anlaşması istenir.
e ) SGK ve Vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış borcu olmadığına dair  belgeler.
g) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
ğ )Uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.
h ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
ı) İhale Dökümanının alındığına dair belge.
i)İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
j ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde Kamu ve  Özel sektörde sözleşme bedelin en az % 70 oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur.
     Ya da  Gerçek veya tüzel kişiliğe sahip Şirketlerde şirket sahibi veya  ortağı mühendis yada mimarın mezuniyet tarihinden itibaren on beş yılı doldurmuş olması zorunludur.
k ) İsteklinin Organizasyon Yapısı :
İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için İdari şartnamede   nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.
İhaleye katılacak isteklilerin İdari şartnamede  bulundurulması istenen Araç ve Ekipmanlara ilişkin Yapı Araç Listesi veya taahhütnamesi vermeleri zorunludur.(araç kiralamak mümkündür.)
5 – İdareden temin edilen teklif dosyasında; teknik şartname, idari şartname, yapılacak işlere ait birim fiyat cetvelleri, sözleşme tasarısı,  geçici teminat makbuz alındısı veya banka teminat mektubu
6 - İhale; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır, zarfın ağzı kapatılarak kaşelenir ve imzalanır.
b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale dokümanına  ücretsiz olarak bakılabilir.Ancak İhaleye teklif verecek olanlar ihale evraklarını  100,00 TL(yüz Lira) bedelle Gülağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosundan  alabilirler.

10 - İstekliler tekliflerini,Götürü Bedel şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Götürü Bedel sözleşme imzalanacak olup, vergi, resim  ve harçlar ile nakliye, yükleme, boşaltma gibi diğer giderlerin tümü teklif verene aittir.

11 - Teklifler; Gülağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosuna  26.04.2019 tarih ve saat 10.00 ’a kadar  verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminatı Gülağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin TC. Ziraat Bankası Gülağaç Şubesindeki 7531500-5001 nolu hesabına yatırabilir veya teminat olarak geçerli olabilecek belgeleri ihale zarfı ile birlikte  vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

16 - Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Birlik İhale Yönetmeliğine tabidir.

17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
18-İhaleye Katılamayacak olanlar:
a) 4734 ve 4735 Sayılı Kanun ile diğer kanunlardaki hükümler  gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar  ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerden hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Birliğin İhale yetkilisi, ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak, ve onaylamakla görevli kişiler, bu kişilerin eşleri ve bu kişilerin üçüncü dereceye kadar kan, ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenleri ihaleye katamazlar.
19- İhale Dışı Bırakılma Durumları;
a)İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan edilen, işlerini askıya alanlar.
b)İflası İlan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklarına karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunanlar.
c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik primi borcu ve vergi borcu olan,
d)İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetten dolayı yargı kararı ile hüküm giyen,
e)Yanıltıcı bilgi ve sahte belge verildiği tespit edilen,
f) 18. maddeye göre ihale katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
20- İhale uhdesinde kalan yükümlü %6 kesin teminat yatıracaktır. İşin geçici kabulünden sonra kesin kabule kadar geçen bir yıl içinde meydana gelecek arızalar yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderilecektir. Kesin teminat geçici kabulden bir yıl sonra yapılacak olan kesin kabule müteakiben bu işten dolayı birliğe herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra iade edilecektir. Geçici teminatlar ise, iş uhdesinde kalan yükümlünün kesin teminatı verip sözleşmeyi imzalaması ile diğerlerininki ise ihale sonunda verilecektir.
21- İşin süresi yer teslim tarihinden ibaren 90 Takvim günü olup, işin zamanında bitirilmemesi halinde her geçen gün işin sözleşme bedelinin %0,06(onbinaltı) kadar ceza kesilir.
Hak ediş ödemesi iş bitiminden sonra yüklenicinin Birliğimize dilekçe ile müracaatı sonrası  geçici kabul işlemi yapıldıktan sonra tek seferde yapılacaktır.
Ayrıca İdare isterse teklif edilen bedelin % 50’sini geçmemek üzere her defasında yapılan işin Muayene ve Kabulü yapıldıktan sonra yarısı kadar ve en çok bir ara hakediş ödemesi yapabilir.
22- Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.
23- İşin kontrollüğü Gülağaç Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen teknik personel tarafından yapılacak olup, yüklenici görevlendirilen teknik elemanların talimatlarına aynen uyacaktır.
24- İşin kabulü yapılıncaya kadar doğabilecek hasar ve risklerden ve çıkabilecek kazalardan doğrudan doğruya yüklenici sorumludur.
25- Yüklenici teknik elemanların beğenmediği işi yeniden yaptırmak mecburiyetindedir. Bundan dolayı yapılan harcamalar için hiçbir bedel ödenmeyecektir.
26- Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi yarım bırakması üzerine kesin teminatı gelir kaydedilecek ve sözleşme fesh edilecektir. Yapmış olduğu işler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
27- Yüklenici çalışanların alacaklarını muntazaman ödeyecektir. Ödemediği takdirde mevzuat hükümlerine göre  işlem yapılacaktır.
28- Birliğimiz İhale yapıp yapmamakta serbesttir.
29-Teklif sahibi belirtilen tüm hususları peşinen kabul etmiş sayılır.
30.İdari Şartname hükümleri bulunmayan ve tereddüde düşülen hususlarda K.H.G.B. İhale Yönetmeliği’ nin ilgili maddesi uygulanır.
31.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede açıklandığı şekilde iç zarf ve dış zarf şeklinde hazırlanacaktır.
                                                                                                                                                                                                   İlan Olunur
 
 
 
Kadir ULUSOY
Kaymakam
Birlik Başkanı