İHALE İLANI
GÜLAĞAÇ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİNE İLİŞKİN HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
 
  1. İdarenin:
  2. a)Adresi: HÜKÜMET KONAĞI KAT:2
b) telefon ve faks numarası: 0(382)4312993
c)Elektronik posta adresi:
      3- İhale konusu hizmet alımının
  1. Niteliği türü ve miktarı:
  2. Yapılacağı yer: GÜLAĞAÇ VE GÜZELYURT İLÇELERİNE BAĞLI KÖYLER
  3. İşin süresi: Yer Tesliminde itibaren 334 (11 Ay) takvim günüdür.
  1. İhalenin
a)Yapılacağı yer: HÜKÜMET KONAĞI KAT:3
b)Tarih ve saati: 18.01.2018-09.00
             4-ihaleye katılabilmek için isteklilerde aranılan şartlar, Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri
a)Tebligat için adres beyanı: ayrıca telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi
b)Bu şartnamede belirtilen geçici teminat
c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
             1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
           2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durum gösterir Ticaret Sicil  Gazetesi veya tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
ç)  KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
d) İhale dökümanın alındığına dair belge
e)SGK borcu yoktur.
f) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
g) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
        1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
  1. İş Deneyim Belgesi:
İsteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az %50 i oranında gerçekleştirdiği veya % 50 oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur.
İhaleye girecek olan mühendis veya mimarların, üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomaların noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
5-Bu ihalede benzer iş olarak: Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları İşleri
6- İhale Birlik Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
7- a) Açı ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılma şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
    b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarla ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunların herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
8- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9- İhale dökümanına Gülağaç Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü’ nden ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 200,00 TL karşılığı verilmektedir.
10- İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale kalan  istekliye birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Teklifler; 18.01.2018 tarih ve saat:08.30’ a kadar Gülağaç Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü’ ne verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12- İstekliler teklif edilen bedelin en az % 3 ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
13-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
14 Konsorsiyum ihaleye teklif veremez.
15- Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
16- Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
 
 
İlan Olunur.
 
 
                     Kadir ULUSOY
                        Kaymakam
                        Birlik Başkanı